AC426

บช. 426 สัมมนาการบัญชีบริหาร (3 หน่วยกิต)
AC 426 Seminar in Managerial Accounting
พื้นความรู้: สอบได้ บช.311 บช.312 และ บช.420

อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหาร ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ

AC426: Seminar in Managerial Accounting


Comments