Academic Service

ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช

ประวัติการศึกษา

            บัญชีบัณฑิต                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            บัญชีมหาบัณฑิต (การต้นทุน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
            บัญชีดุษฎีบัณฑิต                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
            หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 14 สถาบันคลังสมองของชาติ

ประวัติการทำงาน
            ปี 2537 – 2541        หัวหน้าภาควิชาบัญชีการเงิน คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
            ปี 2541 – 2558        คณบดีคณะบัญชี                                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
            ปัจจุบัน                    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยง    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รางวัลที่ได้รับ
                อาจารย์ต้นแบบด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนระดับอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2553                            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


การทำงานกับสมาคมและหน่วยงานต่าง ๆ
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

              พฤศจิกายน 2549 – มิถุนายน 2550   ที่ปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี และ
 การควบคุมภายใน
                  กรกฎาคม   2550  – กันยายน 2550   ที่ปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี และการควบคุมภายใน
                  ตุลาคม       2550  – มีนาคม 2551     ที่ปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี และการควบคุมภายใน


2. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

                    ปี 2538 – 2540    อนุกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพทางการบัญชี
                    ปี 2540 – 2542    กรรมการบัญญัติศัพท์บัญชี
                    ปี 2544 – 2546    กรรมการมาตรฐานการบัญชี
                    ปี 2546 – 2548    กรรมการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง
                    ปี 2546 – 2548    กรรมการการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี


3. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
                      ปี 2548 – 2551   กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
                      ปี  2548 – 2551  กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
                      ปี 2551 – 2554   กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
                      ปี 2551 – 2554   อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
                      ปี 2554 – 2557   ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
                      ปี 2557 – 2560   ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการศึกษา 
                      ปี 2557 – 2560   อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ
            
4. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
                      ปี 2548 – 2550   กรรมการสมาคม
                      ปี 2550 – 2552   กรรมการสมาคม
                      ปี 2550 – 2552   กรรมการตรวจสอบ

5. มาคมการบัญชีไทย
                       ปี 2548 – 2550   กรรมการสมาคม
                       ปี 2552 – 2554   อุปนายกฝ่ายวิชาการ

6. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
                        ปี 2544 – 2546   ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
                        ปี 2546 – 2548   ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

7. สถาบันการศึกษา
         ผู้ทรงคุณวุฒิ
                ด้านการศึกษา
                    กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและการจัดการ 
                                วิทยาลัยมิชชัน ปีการศึกษา 2548
                    กรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)
                                คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
                    ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรการบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
                                ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
                    กรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
                                 คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
                    กรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
                                  ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพบัญชี ในการทำวิทยานิพนธ์ของ นิสิตหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
                                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี 
                                   ตามแนวทางการกำกับดูแล ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” พ.ศ. 2553
                    กรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
                                   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
                     กรรมการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
                                   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
                    ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
                     ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจ 
                                   วิทยาลัยมิชชั่น   ปีการศึกษา 2552
                     ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไปของกองคลัง 
                                   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2554 และ 2555

8. ผลงานทางวิชาการ
         ผู้เขียนตำราร่วม
                เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีขั้นกลาง1 หน่วยที่ 1 – 8. กรุงเทพมหานคร(2543): โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
                สุธา เจียรนัยกุลวานิชและคณะ. (2551). แนวทางการตรวจสอบภายใน ฉบับนักศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: 
                            สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย.
                สุธา เจียรนัยกุลวานิชและคณะ. (2554). หลักการบัญชี 1. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพมหานคร:
                            สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

        บทความวิจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม
                สุธา เจียรนัยกุลวานิช. (เมษายน 2553). การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแบบชาวพุทธ.
                            รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ระดับอุดมศึกษา, 127-135.
                สุธา เจียรนัยกุลวานิช. (พฤษภาคม 2554). เจตนาพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรม: วิเคราะห์เชิงประยุกต์
                            จากแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยไทยกับ
                            ความรับผิดชอบต่อสังคม,102-123.
                สุธา เจียรนัยกุลวานิช. (พฤษภาคม 2554). คุณลักษณะด้านคุณธรรมระดับปัจเจกบุคคล. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 259 – 272.

        บทความด้านคุณธรรมจริยธรรม
                สุธา เจียรนัยกุลวานิช. (มีนาคม 2553). บนเส้นทางของ...ครู. 
                            จุลสารสมาคมการบัญชีไทย, 6(1),35. 
                สุธา เจียรนัยกุลวานิช. (กันยายน 2553). การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนวิชาบัญชี: ตอนจุดประกาย. 
                            จุลสารสมาคมการบัญชีไทย, 6(2), 29-30.
                สุธา เจียรนัยกุลวานิช. (มีนาคม 2554). การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนวิชาบัญชี: ตอนคู่แท้ของชีวิต. 
                            จุลสารสมาคมการบัญชีไทย, 7(1), 29-31.
                สุธา เจียรนัยกุลวานิช. (มีนาคม 2555). การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนวิชาบัญชี: ตอนใจเขาใจเรา. 
                            จุลสารสมาคมการบัญชีไทย, 8(1), 36-38.
                สุธา เจียรนัยกุลวานิช. (มีนาคม 2556). COI สัญญาณเตือนภัยที่นักบัญชีควรใส่ใจ มิติด้านกฎหมาย-มิติด้านบัญชี-
                            มิติด้านคุณธรรมจริยธรรม.จุลสารสมาคมการบัญชีไทย, 9(1), 26-29.
9. วิทยากร
                สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
                สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
                สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
                สมาคมการบัญชีไทย
                กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี


Comments