My Profile
ดร.สุธา   เจียรนัยกุลวานิช

ประวัติการศึกษา

บัญชีบัณฑิต                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัญชีมหาบัณฑิต  (การต้นทุน)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัญชีดุษฎีบัณฑิต                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการอบรม

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น14      สถาบันคลังสมองของชาติ

 ประวัติการทำงาน      

 ปี  2537 2541              หัวหน้าภาควิชาบัญชีการเงิน คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ปี  2541 2558               คณบดีคณะบัญชี                                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ปัจจุบัน                            ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยง   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รางวัลที่ได้รับ

                อาจารย์ต้นแบบด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนระดับอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2553

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Comments