TBA613

TBA613: Financial and Management Accounting 
บธ.613 การบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร
แนวคิดและแหล่งที่มาของข้อมูลทางบัญชีในงบการเงินของกิจการ ศึกษาข้อมูลทางการบัญชีบริหาร อันประกอบด้วยประเภทของต้น วิธีการบัญชีต้นทุนรวม 
ต้นทุนแปรได้ ต้นทุนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ผลต่างต้นทุนการผลิต 
การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผน และการควบคุม รวมถึงการวิเคราะห์และการรายงานผลการปฏิบัติงาน
เข้าห้องเรียน Online

Hit Counter
Comments